Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w prosty sposób, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej przetwarza operator strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w nocie prawnej na tej stronie.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to po pierwsze dane, które nam Państwo udostępniają. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po uzyskaniu Państwa zgody podczas wizyty na naszej stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część z tych danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy korzystania z witryny.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo nieodpłatnie uzyskać informacje dotyczące pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na tej stronie internetowej może zostać poddane analizie statystycznej Państwa zachowanie w sieci. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez dostawcę zewnętrznego (dostawcę usług hostingowych). Dane osobowe pozyskiwane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usług hostingowych. Mogą to być m.in. adresy IP, treści formularzy kontaktowych, metadane i dane z zakresu łączności, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwy, dane dotyczące wejść na strony oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Korzystanie z usług hostingu odbywa się w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań jako dostawcy i będzie przestrzegać naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego dostawcy hostingu:

Host Europe GmbH
Hansestr. 111
51149 Kolonia

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym dostawcą usług hostingowych umowę powierzenia przetwarzania danych.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Notatka dotycząca organów odpowiedzialnych

Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych na stronach internetowych w ramach Grupy Manten są:

Heinrich Manten Qualitätsfleisch vom Niederrhein GmbH & Co. KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-0
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Heinrich Manten Qualitätsfleisch vom Niederrhein GmbH & Co. KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-0
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Fleischmarkt Olpe GmbH
EG-Schlacht- & Zerlegebetrieb
Friedrichsthaler Straße 8
57462 Olpe

Telefon: +49 (0) 27 61 / 92 61-0
E-Mail: info@fleischmarkt-olpe.de

MKV Manten Kaufmännische Verwaltung GmbH
Möhlendyck 9
47608 Geldern

Telefon: +49 (0) 28 31 / 93 84-577
E-Mail: info@heinrichmanten.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazw, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile nie sprecyzowano w niniejszej polityce prywatności innego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane do momentu ustania celu ich pozyskania. W przypadku uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie Państwa dane zostaną usunięte, o ile nie wystąpią inne prawnie dopuszczalne podstawy przechowywania danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi z chwilą ustania tych podstaw.

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy inspektora ochrony danych.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

telefon: +49 2831 93840
e-mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

Przekazywanie danych do USA

Na naszej stronie internetowej zaimplementowano m.in. narzędzia firm mających siedzibę w USA. Kiedy narzędzia te są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na serwery odpowiednich firm w USA. Zwracamy uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy z USA mają obowiązek przekazywać dane osobowe organom bezpieczeństwa, przeciwko czemu osoby, których dane dotyczą, nie mogą podejmować działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) będą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać Państwa dane na serwerach USA w celu ich monitorowania. Nie mamy żadnego wpływu na takie czynności przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, TO W DOWOLNYM MOMENCIE I Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH MOŻNA ZNALEŹĆ W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TEGO TYPU REKLAMY. OBOWIĄZUJE TO RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO PROFILOWANIA, O ILE MA ONO ZWIĄZEK Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do skargi nie narusza innych administracyjno-prawnych ani sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, oraz przekazania ich osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL, ew. TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://”, oraz po symbolu kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo dostępu, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas w tej sprawie na adres podany w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli poddają Państwo w wątpliwość prawidłowość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu na ich sprawdzenie. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie trwania procedury sprawdzania.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, jednak Państwu będą one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub dochodzenia roszczeń prawnych, zamiast usunięcia mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, trzeba rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, wolno je przetwarzać – abstrahując od ich zapisywania – tylko za Państwa zgodą albo w celu wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej albo z przyczyn wynikających z ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej kraju członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji marketingowych, na przykład w postaci spamu.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony wykorzystują tzw. „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym tymczasowo przez okres trwania sesji (cookie sesyjne) albo stale (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż sami je Państwo usuną lub do momentu, aż zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę.

Po wejściu na naszą stronę na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookie podmiotów trzecich (third party cookies). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług podmiotów trzecich (np. pliki cookie wykorzystywane do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Część plików cookie jest wymaganych ze względów technicznych, ponieważ bez nich nie mogłyby działać określone funkcje strony internetowej (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie wykorzystywane do pomiaru popularności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, polegający na zapewnieniu bezusterkowej dostępności i optymalizacji swoich usług. Jeśli uzyskano zgodę na przechowywanie plików cookie, to odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie.

Mogą Państwo również zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i zezwalać na zapisywanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

W przypadku, gdy pliki cookie będą miały być wykorzystywane przez podmioty trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym fakcie osobno w ramach niniejszej Polityki prywatności i ew. poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera

Dostawca naszych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje w tak zwanych plikach logów serwera informacje przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina wysłania zapytania na serwer
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zapisywanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w bezusterkowym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu musi zapisywać logi serwera.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub telefaks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub telefaksu, to Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi (nazwa, treść zapytania) zostanie przez nas zapisane i będzie przetwarzane w celu opracowania Państwa sprawy. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.

Jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych, to dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznym opracowywaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią poproszono.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem zapytań o kontakt pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, wycofania Państwa zgody na ich przechowywanie lub wygaśnięcia celu przetwarzania tych danych (np. po zakończeniu opracowywania Państwa sprawy). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z otwartoźródłowego oprogramowania do analizy sieciowej Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach na potrzeby analizy jego zachowań (np. pliki cookie lub mechanizm device fingerprinting). Pozyskiwane przez Matomo informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Dzięki Matomo możemy pozyskiwać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. W ten sposób możemy się m.in. dowiedzieć, kiedy i z jakiego regionu dokonano odsłon strony oraz jakich jej podstron. Ponadto zapisujemy różne pliki dziennika (np. adres IP, adres odsyłający, wykorzystywana przeglądarka i system operacyjny) i możemy analizować, czy użytkownicy naszej strony wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy, itp.).

Podstawą prawną korzystania z tego narzędzia analizy jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkowników, aby móc w ten sposób optymalizować swoją ofertę i reklamę. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę (np. na zapisywanie plików cookie), to przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Hosting

Usługę Matomo hostujemy wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.